• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Zəvvar

Паломник

Əhmədoğlu alıb çəliyin ələ,
Günlərin bir günü yola düzəldi,
Allahın adını gətirib dilə,
Qumlu səhralara üz tutub gəldi.
«Əhmədoğlu, qoca çağında belə
Ağır yola çıxma, bu nə əməlli?
Getmə, düşmən evin xaraba qoyar,
Yelbeyin arvadın əğyar uyar».

-İlahidən gəldi belə bir nida:
«Qalx qorxu-hürküsüz, ay Əhmədoğlu,
Tərk eylə vətəni, - söylədi Xuda, -
Alqış de şənimə, gedəndə yolu,
Elə ki qartallar qalxdı buluda,
Yel əsəndə qumlar kəsdi sağ-solu,
Göz yaşı axıtdı at sahibinə,
Bil ki oradadır Məkkə, Mədinə».

«Sən yalan deyirsən. Təkcə peyğəmbər
Bu qəm dünyasının bir elçisi tək
Eyləyib o uca göylərə səfər,
Dinlərdi Allahı, vəcdə gələrək.
Amma o ucaboy, gənc, gözəl bir ər,
Atı da qaçışda küləkdi, külək.
Sən isə… Başın daz, eşşəyin yağır,
Səndən rəsul çıxar? Dinmə, ay fağır».

Baxmır bu inadkar deyilən sözə,
Acı-acı gülüb yortur irəli,
Əyni-başı cındır, heybədə təzə
Zərli əbası var, bərk sıxır əli
Naxışlı çəliyi – köməkdir dizə
Ona söykənərək yola güc gəlir.
Şiə əmmaməsi başını örtüb,
On lirə parasın başmağa dürtüb.

Dünən çaqqal səsi düşdü dağlara,
Kimsə kölgə kimi şütüdü yoldan,
Bu günsə üç nəfər səfil, avara
Ona altdan-altdan gülürdü yaman.
Amma ki bir kimsə dəyməz zəvvara –
Nə şeytan, nə oğru, nə də ki heyvan:
Nur dolu yuxular ona gecələr
Yəqin ki, lap Ayın özündən gələr.

Hər axşam sanır ki, tezliklə, güman,
Tikanlıq, qanqallıq arxada qalar,
Bəsrəmi, Bağdadmı görünər, haman
Qızıl gümbəzlərdən yollar nur alar,
Günəşin nurundan rəngi allanan
Qırmızı dəniz bir al süfrə salar –
Qırağı mavili, yaşıllı süfrə…
Bir gün də qarışır ötən günlərə…

Əhmədoğlu qoca, yollarsa çətin,
İliyə işləyir gecə dumanı…
Üç məşhur şəhərin birində yəqin
Axşam sərinində huri, qılmanı
Avazla ananda cavan müədzin,
O, başına çəkib cındır əbanı
Küçənin birində düşüb qalacaq,
Üstündə çinarlar layla çalacaq.

Yıxılıb yollar da qalacaq insan,
İlahi ilhamlı ruhunu ancaq
Allahın əmrilə Əzrail, yaman
Böyük bir şövq ilə o an qucaraq,
Mələk, Nəbi, Günəş, Ay üçün olan
Cığırla irəli tez aparacaq.
Qocanın qurbanın qəbul edib həqq,
Odur ki görəcək Məkkəni mütləq.

Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...