• Язык:
    Армянский (Հայերեն)

Մարգարեները

Пророки

Ապրում են, դեռ կան մարգարեները,
Զոհարաններն են թեկուզ և մարած,
Պայծառ են, խորունկ նրանց աչքերը՝
Արշալույսների բոցերին հառած:

Օտար է նրանց հաղթության կոչը,
ճնշում է նրանց խոսքն անբովանդակ,
Երկյուղած, գունատ քաշվել են որջը
Քարաշեն հսկա շենքի հարկի տակ:

Միայն երբեմն վշտից պապակվող
Մարգարեն, որ դեռ ճանաչում չունի,
Երկնին է հառում հայացք լուսաշող,
Եվ լույս է ժայթքում վճիտ աչքերից:

Ասում է՝ ահա ես՝ խելակորույս,
Բայց ունեմ մաքուր, սրբազան հոգի,
Իմ հայացքի դեմ կանգնած է Հիսուս,
Բազմախոհ վշտի մեջ իմ մորմոքիչ:

Իղձերը Տիրոջ՝ բազմատեսլական,
Եվ ձեռքն է նրա առատ շռայլում,
Եվ մարգարեներ նման էլի՛ կան,
Որպես սրբազան ասպետներ բարու:

Ասում է՝ աշխարհն երկյուղալի չէ,
Իշխա՛նն եմ գալիք արշալույսների.
Բայց խոսքն իմ, ավա~ղ, հասանելի չէ
Քմծիծաղ տվող մութ հոգիներին:

Другие переводы:


А вот еще:

Happiness

My sailing boat, crafted of redwood, is swift, / My flute is carved out of jasper. / / With water a stain is removed from the silk, / With wine - the worries and heartache. / / And if you're the owner of swift little boat, / The wine and a beautiful woman... / / What else ...

Union

The moon climbs graciously the evening heavens, / And there affectionately rests her beauty. / / The evening breeze is canvassing the lakeshore, / To spread the kisses to the happy water. / / Oh, how heavenly would be a union / Of people who are destined for each other. / / Yet ...

Wanderer

Wanderer, far from his homeland, / You are poor and you are alone, / For the time, deprived of listening / To the music of mother tongue. / / Yet here nature is so magnificent, / That you're not entirely lost. / Singing birds on the trees around you - / Would you call it a fo...

Poet

I heard from the garden a woman singing, / But I... I gazed at the moon. / / My thoughts never wondered about that woman - / Since I fell in love with the moon. / / No stranger am I to the beautiful goddess - / I do sense her gaze in return. / / And neither tree branches o...

Home

The merciless fire devoured / The house of my childhood games. / / I needed to overcome sorrow, / And sailed on the golden-mast boat. / / I played on my beautiful flute to / The high rising moon in the sky. / / The moon, by my singing, got saddened, / And covered hersel...

Annam

Look at the moon in the midst of / Vastly magnificent sky bed; / Hear the young winds among bamboo; / Feel the air-heavy with fragrance. / Families always are blessed! / / While parents rest in the grove, / Drinking green tea, reading poems, / House's alive with commotion: /...