• Язык:
    Армянский (Հայերեն)

Մարգարեները

Ապրում են, դեռ կան մարգարեները,
Զոհարաններն են թեկուզ և մարած,
Պայծառ են, խորունկ նրանց աչքերը՝
Արշալույսների բոցերին հառած:

Օտար է նրանց հաղթության կոչը,
ճնշում է նրանց խոսքն անբովանդակ,
Երկյուղած, գունատ քաշվել են որջը
Քարաշեն հսկա շենքի հարկի տակ:

Միայն երբեմն վշտից պապակվող
Մարգարեն, որ դեռ ճանաչում չունի,
Երկնին է հառում հայացք լուսաշող,
Եվ լույս է ժայթքում վճիտ աչքերից:

Ասում է՝ ահա ես՝ խելակորույս,
Բայց ունեմ մաքուր, սրբազան հոգի,
Իմ հայացքի դեմ կանգնած է Հիսուս,
Բազմախոհ վշտի մեջ իմ մորմոքիչ:

Իղձերը Տիրոջ՝ բազմատեսլական,
Եվ ձեռքն է նրա առատ շռայլում,
Եվ մարգարեներ նման էլի՛ կան,
Որպես սրբազան ասպետներ բարու:

Ասում է՝ աշխարհն երկյուղալի չէ,
Իշխա՛նն եմ գալիք արշալույսների.
Բայց խոսքն իմ, ավա~ղ, հասանելի չէ
Քմծիծաղ տվող մութ հոգիներին:

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Пророки» на армянский язык.

Пророки

И ныне есть еще пророки,
Хотя упали алтари,
Их очи ясны и глубоки
Грядущим пламенем зари.

Но им так чужд призыв победный,
Их давит власть бездонных слов,
Они запуганы и бледны
В громадах каменных домов.

И иногда в печали бурной,
Пророк, не признанный у нас,
Подъемлет к небу взор лазурный
Своих лучистых, ясных глаз.

Он говорит, что он безумный,
Но что душа его свята,
Что он, в печали многодумной,
Увидел светлый лик Христа.

Мечты Господни многооки,
Рука Дающего щедра,
И есть еще, как он, пророки —
Святые рыцари добра.

Он говорит, что мир не страшен,
Что он Зари Грядущей князь…
Но только духи темных башен
Те речи слушают, смеясь.


Другие переводы:


А вот еще:

Cain’s Descendants

He didn’t deceive us, that sad, somber spirit / Who wears the morning star as pseudonym / And said: "Shun not the highest gain, nor fear it: / Taste of the fruit and you will equal Him." / / Instantly, for the youth, all roads lay open, / And for old men, all mysteries to know, / ...

The Worker

He’s standing there, beside the glowing furnace, / A small man, probably older than you’d think. / His gaze is peaceful, seems almost submissive / From the way his reddened eyelids blink. / / All his workmates have knocked off - they’re sleeping / But he’s still ...

The Lost Tram

I was walking an obscure route / And abruptly I heard caws of crows, / A distant thunder and a tinkling lute: / A rushing tram was really close. / / How I leapt to its step / Is still a mystery to me. / It left a fiery track beyond itself / Which even in the daylight I could see. ...

The Word

That day when over world newborn / God would reveal his face / Sun could be stopped by word alone / Word could destroy a place / / Hawks dared not to strike their wings / The stars drew closer to the Moon / When as aurora in the skies / A word would drift along / / A number was...

I trusted, I thought...

I trusted, I thought and the light for me shone at last. / For ever Creator let fate have my soul, forever. / I am sold and alone! My god went away so fast. / My buyer is looking at me - he is mocking and clever. / / My Yesterday rushes at me like a big flying hill / And like an abyss b...

Giraffe

Today what I see is the glance of yours so very sad / And arms ‘round lap are so specially lean...you kno’ what / Just listen: so far, truly far, on the lake known as (T)chad / Roams courtly a camelopard. / / What’s given to him? That’s the grace and a bliss in a ...