• Язык:
    Армянский (Հայերեն)

Ապագայի մարդկանց

Людям будущего

Վաղու~ց են մարդիկ հարգանքով լցված
Հին դարերի մի հանգույցի հանդեպ՝
Այն քար-սալերի, որտեղ կա գրված,
Որ թե Սեր, թե Կյանք՝ երկուսը մեկ են։
Բայց դուք տարբեր եք. օ~, ապրում եք դուք
Երագի նետով ժայռն իսկ խոցելով,
Ուստի կարող եք վեր ճախրել խնդուն՝
Թե Սեր և թե Մահ միահյուսելով։

Վաղու~ց են մարդիկ անխոնջ բարբառում
Որ սոսկ ստրուկ են իրենք հողածին,
Հողից են ծնվում ու հող են դառնում,
Փոշի են դառնում ծեր ու նորածին։
Բայց ձեր լուսավոր անհոգությունը
Վառել են խելառ երգեր քնարի,
Ձեր հարսնացուն է Հավերժությունը,
Ձերն է տաճարը համայն աշխարհի։

Խորին համոգմունք բոլորն ունեին,
Որ պետք է ապրել անլուրջ մի սիրով,
Որ կինը ծնունդ է հին մեղքերի.
Սուրբ մանչ է ծնում, ինքը՝ մեղքի ծով:
Բայց դուք նշան եք առել մեզ անհաս
Բյուր տարիների սլացքից անհետ.
Ձեր կողակցուհուն ձեզնից անպակաս
Դեպի Բարձունքը կտանեք ձեզ հետ:

Другие переводы:


А вот еще:

The Giraffe

Today I can tell that your gaze is especially sad / And your arms are especially thin as they clasp round your knee. / Listen, I’ll tell you how far, far away, on the shores of Lake Chad, / An exquisite giraffe wanders free. / / He has been created so languid and graceful and slim /...

Modernity

I shut Homer and sat by the bay window glass. / On my lips the last word of the Iliad fluttered. / The night watchman’s long shadow unhurriedly passed, / And above something - lamplight or moonlight - bright sputtered. / / So, so often I’d throw down challenging looks / And ...

The Magic Fiddle

My dear boy, you are so happy, ever merry, bright and smiling, / Do not ask for this sweet fortune that has poisoned worlds away. / You don’t know, you don’t know, you don’t know what is this violin, / What dark horrors lie in store for one who dares begin to play! / / I...

The Prophets

There are some prophets still among us, / Although the altars now are gone. / Their eyes are deep and they are lustrous / With flaming future of the dawn. / / But victor’s call is alienating, / Unfathomed words on them bear down, / They’re pale, and find intimidating / O...

Acrostic

Addis Ababa, city of roses. / Near the bank of transparent streams, / No earthly devas brought you here, / A diamond, amidst gloomy gorges. / / Armidin garden ... There a pilgrim / Keeps his oath of obscure love / (Mind, we all bow before him), / And the roses cloy, the roses red. ...

The joyful brotherhood

In eastern Russia are nights when the full moon distils strange perfume from the rank grasses; when the - God knows what - toads and perhaps night birds cry in weird, wailing tones; when the shadows of the trees stir like dying giants. If at the same time a millstream rumbles noisily past and lovers...