• Язык:
    Армянский (Հայերեն)

Ներկայի մարդկանց

Ինչու՞ չենք արդյոք նշանավորում
Մեր մտածմունքը կրակոտ դողով,
Այլ արցունքո~վ ենք օդը հեղեղում
Եվ մեր ստահոդ, սին երազներով:

Այն չէ՞ պատճառը, որ մենք ապարդյուն՝
Առանց կարոտի ու երանության,
Ուզում ենք գծել սեփական պարույր
ժամանակի մեջ և Անհունության:

Պատճառն այն չէ՞, որ անթափանց մթնում՝
ճոխություններով, ցնորհներով լի,
Դժնի նշաններն ենք անվերջ թողնում
Մեր անզորության, հոգնությունների:

Եվ երբ ի մի գան տաճարում գալիք
Մեր տեսիլքների դասերը ուրախ,
Կվերածվեն կոշտ, ծանր քարերի
Նոր ճամփա ելնող սերնդի համար:

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Людям настоящего» на армянский язык.

Людям настоящего

Для чего мы не означим
Наших дум горячей дрожью,
Наполняем воздух плачем,
Снами, смешанными с ложью.

Для того-ль, чтоб бесполезно,
Без блаженства, без печали
Между Временем и Бездной
Начертить свои спирали.

Для того-ли, чтоб во мраке,
Полном снов и изобилья,
Бросить тягостные знаки
Утомленья и бессилья.

И когда сойдутся в храме
Сонмы радостных видений,
Быть тяжелыми камнями
Для грядущих поколений.


Другие переводы:


А вот еще:

The Choice

He who builds the tower shall fall / Frightening will be his flight / And at the bottom of the well that is the world / He will curse his maddened mind / / The destroyer will be crushed / Lying under the ruined walls / Abandoned by the all seeing God / Screaming, his pain he will cu...

Comfort

The one, who lies in a grave, / Hears wondrous jingling / And can feel the scent / Of the whitest lily. / / The one, who lies in a grave / Sees the light eternal, / Angels’ snow-white shade, / Their feathers’ murmur. / / There, you are dying / And your hands are c...

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...