• Язык:
    Армянский (Հայերեն)

Ներկայի մարդկանց

Людям настоящего

Ինչու՞ չենք արդյոք նշանավորում
Մեր մտածմունքը կրակոտ դողով,
Այլ արցունքո~վ ենք օդը հեղեղում
Եվ մեր ստահոդ, սին երազներով:

Այն չէ՞ պատճառը, որ մենք ապարդյուն՝
Առանց կարոտի ու երանության,
Ուզում ենք գծել սեփական պարույր
ժամանակի մեջ և Անհունության:

Պատճառն այն չէ՞, որ անթափանց մթնում՝
ճոխություններով, ցնորհներով լի,
Դժնի նշաններն ենք անվերջ թողնում
Մեր անզորության, հոգնությունների:

Եվ երբ ի մի գան տաճարում գալիք
Մեր տեսիլքների դասերը ուրախ,
Կվերածվեն կոշտ, ծանր քարերի
Նոր ճամփա ելնող սերնդի համար:

Другие переводы:


А вот еще:

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...

On that faraway star, upon Venus...

On that faraway star, upon Venus, / Where the Sun burns golden and brightly. / And on Venus, ah... upon Venus, / The blue leaves of trees they waft lightly. / / And loudly the waters they sing / The river, the fountain, the fall / Their noon song of freedom they ring / That lights u...