• Язык:
    Армянский (Հայերեն)

Ներկայի մարդկանց

Людям настоящего

Ինչու՞ չենք արդյոք նշանավորում
Մեր մտածմունքը կրակոտ դողով,
Այլ արցունքո~վ ենք օդը հեղեղում
Եվ մեր ստահոդ, սին երազներով:

Այն չէ՞ պատճառը, որ մենք ապարդյուն՝
Առանց կարոտի ու երանության,
Ուզում ենք գծել սեփական պարույր
ժամանակի մեջ և Անհունության:

Պատճառն այն չէ՞, որ անթափանց մթնում՝
ճոխություններով, ցնորհներով լի,
Դժնի նշաններն ենք անվերջ թողնում
Մեր անզորության, հոգնությունների:

Եվ երբ ի մի գան տաճարում գալիք
Մեր տեսիլքների դասերը ուրախ,
Կվերածվեն կոշտ, ծանր քարերի
Նոր ճամփա ելնող սերնդի համար:

Другие переводы:


А вот еще:

You shall recall me yet, and more than once...

You shall recall me yet, and more than once - / Recall my world, uncommon and exciting: / A clumsy world, fashioned of flame and songs, / But, unlike others, wholly undesigning. / / It could have been yours, too, but no. It had / Proven too little, or perhaps too vast. / My verse, it...

Giraffe

Today I can see that your gaze is especially sad; / Your hands are especially slender, encircling your knees. / But listen to this: far away, far away, near Lake Chad / A giraffe paces elegantly. / / A figure of grace and a lifetime of bliss are his boon, / And a magical pattern adorns...

Giraffe

This evening the look in your eyes is especially sad, / And your arms are especially vine-like entwining your calf. / So listen to me: far away, on the shores of Lake Chad / There roams an exquisite giraffe. / / He is gracefully slender and gifted with bliss from within, / And none on ...

Elephant Calf

My love to you is now a little calfy, / An elephant born in Berlin or Paris / Who tramples with his feet that are all water / About the rooms of a managerie owner. / / Don't try to offer him French buns or bagels, / Don't try to offer him large heads of cabbage / For he can only eat a...

The Sixth Sense

It's priceless - wine, that falls in love with us, / And bread, that sits for us in oven, - priceless treasure, / And priceless is a woman that, at last, / After all torments, we possess for pleasure. / / But what to do with clear light of dawn, / When sky's, like heaven, peaceful, deep...

Manlius

Manlius was thrown down, / The ruling few preserved their wealth, / Their power remains as dour, / As the Tarpeian Rock itself. / / Like the waves Rome was roughing, / Cries were cutting through the gloom, / But the man was gently laughing, / Falling down to meet his doom. / / ...