• Язык:
    Армянский (Հայերեն)

Երբ կյանքի խավար ու խոր անդունդից…

Когда из темной бездны жизни...

Երբ կյանքի խավար ու խոր անդունդից
Իմ հպարտ հոգին վեր ելավ արթուն,
Հուղարկավորման տխուր հանդեսի
Թախծալի-անուշ մի երգ էր հնչում:

Եվ այդ մեղեդու հնչյունների տակ,
Մարմար դագաղիս վրա խոնարհված,
Համբուրում էին փերի, հրեշտակ
Իմ շուրթերր և ճակատը գունատ:

Եվ ես, դուրս ելած լուսե եթերից,
Հին, ուրախ օրեր մտաբերեցի
Եվ, գերված սիրո թախծոտ երգերից,
Աշխարհի շեմը կրկին հատեցի:

Ծաղիկներ առատ ես տարածեցի
Թափանցիկ փայլով հնչուն շիթերի,
Որ բուրող շուրթով՝ մարդկանց հողածին
Համբույրներն իրենց ետ դարձնեմ էլի:

Другие переводы:


А вот еще:

Comfort

He that has been burried / Hears a glorious chime, / Smells the whitest lilies / In his dream beyond time. / / He that in his grave lies / Sees an endless light / As the wings of Seraphs / Shed their snow-flakes bright. / / You are on your death-bed / And your hands are cold....

The Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And your hands are especially frail and your hair especially a mess. / There, there now... Just listen... far, far away, on Lake Chad / Roams a proud and graceful giraffe... / / An exquisite figure and a leisurely life are his boon / ...

The Giraffe

Today I can see that your features are strikingly sad, / Your arms on your knees are as thin as dandelion stalks. / But listen, in far-away lands that surround lake Chad / A graceful giraffe softly walks. / / A slender and delicate beauty he rightfully owns, / And magical ornaments run ...

Me and You

Yes I know, me and you - we aren't alike, / I have come from far away soils, / And it's not the guitar I like, / It's the sound of violent tonsils. / / Its not for the buildings or roads / Not for the dresses or fashion - / I spell out my poems for dragons, / For the clouds, ...

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...